27 januari 2014 | Bestuurscentrum, Laan van Diepenvoorde 8, Waalre

Fractieplus

Agenda
1.   Opening en vaststellen van de agenda
2.   Ingekomen stukken en mededelingen
3.   Nieuws van wethouder en fractie
4.   Voorstel zienswijze SRE
5.  Voorstel tot het vaststellen van het Beleidsplan Jeugd
6.   Voorstel tot het vaststellen van het Regionaal Transitie Arrangement
       Regio Zuidoost-Brabant 21 voor de jeugd
7.   Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor
       juridisch advies (Het Klooster, sportpark)
8.   Permanente campagne
9.   Wat verder ter tafel komt
10. Sluiting