Standpunten

Zoeken

’t Hazzo – Gebiedsontwikkeling Trolliuslaan en omgeving: betaalbaar wonen, ontmoeten en sporten

Waar gaat het over? Op 8 februari 2018 heeft de gemeenteraad het voorstel Gebiedsontwikkeling Trolliuslaan en omgeving aangenomen. Dit betreft de herinrichting van ’t Hazzo en haar directe omgeving. Wij hebben dit voorstel gesteund. Met de realisatie van het multifunctionele gemeentehuis “Het Huis van Waalre”, waarin naast de huisvesting van de gemeente ook plaats is voor de verenigingen en een ontmoetingsplek,  zal ’t Hazzo haar functie als gemeenschapshuis en ontmoetingscentrum deels verliezen. De grote zaal van ’t Hazzo  zal  gesloopt worden. Op het vrijkomende terrein zullen huurwoningen in een groene parkachtige setting gerealiseerd worden, waar het prettig wonen zal zijn.

Lees verder

Duurzaamheid nu voor de toekomst

Dé grootste duurzaamheidsuitdaging van onze generatie is het oplossen van het mondiale klimaatvraagstuk en het vinden van alternatieven voor de toepassing van schaarse fossiele energiebronnen en grondstoffen.  We realiseren ons dat Waalre deze problematiek niet zelfstandig kan oplossen, dat vraagt immers een wereldwijde aanpak maar we vinden het belangrijk om als lokale overheid zelf de daad bij het woord te voegen en het goede voorbeeld te geven. In het Waalrese coalitieakkoord 'Samen verder met de kracht van Waalre 2O14-2018' had duurzaamheid de hoogste prioriteit. De PvdA heeft samen met een aantal andere partijen uit gemeenteraad een duurzaamheidsagenda opgesteld, waarin drie speerpunten zijn opgenomen waarin Waalre een verantwoordelijkheid heeft en op lokaal niveau het verschil kan maken: - circulaire grondstoffen: Waalre afvalloos! - energie: Zonstroom (Zon PV) - mobiliteit: schoon vervoer

Lees verder

Het Klooster vraagt een oplossing met en voor de verenigingen

Omdat beheer en exploitatie van Het Klooster financieel al jaren niet haalbaar waren, besloot de gemeenteraad op 4 november 2014 dat Het Klooster zou worden verkocht. Alleen als een partij vóór 1 januari 2016 een realistisch businessplan kon overleggen om Het Klooster open te houden was het mogelijk om dit besluit terug te draaien. Lumens Groep kwam met zo’n plan voor exploitatie en beheer van Het Klooster. Ernst & Young Accountants heeft het door Lumens Groep overgelegde businessplan uitvoerig bestudeerd en daarover gerapporteerd. Mede op grond van het rapport van E&Y besloot de gemeenteraad op 22 maart 2016 unaniem om met Lumens Groep in zee te gaan. De afspraak was dat de Lumens Groep Het Klooster voor een periode van tien jaar zou huren. Daartoe waren ze echter alleen bereid als voor de exploitatie en huur van Het Klooster door hen een aparte BV (Lumens Klooster BV) kon worden opgericht, welke BV het huurcontract zou aangaan. Zonder die constructie met de BV had Lumens Groep de plannen met Het Klooster niet willen doorzetten. Op 5 oktober 2016 heeft de gemeente met de Lumens Klooster BV de huurovereenkomst getekend. Op nadrukkelijk verzoek van Lumens is een huurovereenkomst voor een periode van tien jaar (in plaats van vijf jaar) aangegaan, zodat Lumens de mogelijkheid had om investeringen en aanloopkosten terug te verdienen. Gelet op het feit dat het businessplan goed was doordacht, zowel qua inhoud als qua cijfers, en E&Y dat beeld had bevestigd, had de gemeente er alle vertrouwen in dat het wel goed zat met Lumens.

Lees verder

Meedoen met wat je kunt

Waar gaat het om? De Participatiewet is bedoeld om zoveel mogelijk mensen actief te laten deelnemen (participeren) aan de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is dus één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Soms hebben mensen hulp nodig om een betaalde baan te vinden. Dit kan zijn omdat men een arbeidsbeperking heeft, tijdelijk geen werk kan vinden of in een sector zit waar klappen vallen. Ondersteuning  moet gericht zijn op het vinden van (ander) werk en het vergroten van de zelfredzaamheid van onze burgers. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering.

Lees verder

Minimabeleid “In Waalre laten we niemand in de kou staan!”

Waar gaat het over? Mensen en gezinnen met een minimuminkomen hebben het de laatste jaren alleen maar moeilijker gekregen. Hoe schrijnend is het contrast met de 500 rijkste mensen van Nederland die met naam en toenaam in de Quote500 staan. Daarom is in 2013 de Quiet 500 uitgebracht. De stille 500. Deze lijst beschrijft mensen die nauwelijks kunnen rondkomen, die aankijken tegen een berg van schulden en niet weten of ze morgen nog geld hebben om boodschappen te doen. Armoede is voor een belangrijk deel stille armoede. De schaamte overheerst. Je hoort deze mensen niet maar ze zijn er wel degelijk. Vooral huishoudens met kinderen onder de achttien jaar die van een minimuminkomen proberen rond te komen lopen een groot risico om onder de armoedegrens terecht te komen. Nieuwe risicogroepen dienen zich aan zoals ZZP-ers. Je zou het misschien niet denken maar ook in Waalre is dit een belangrijk thema. Een thema waar we aandacht aan moeten besteden.

Lees verder

Opschaling van de huisvuilinzameling met de afvalfiets  

Als je naar het verleden blijft kijken dan mis je de toekomst. We staan aan de vooravond van iets nieuws in Waalre. Een nieuwe manier van duurzame afvalinzameling. En de besluitvorming om dit in gang te zetten. En de fiets….die hoort daarbij. Maar het gaat om meer dan louter de discussie over "de fiets". Het gaat erom dat het nu echt tijd is om serieus een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het ongebreideld verspillen van eindige grondstoffen. Dat er eindelijk serieus werk wordt gemaakt van het terugwinnen van waardevolle grondstoffen. Het gaat om het kweken van bewustzijn en dat vraagt om een onconventionele vernieuwende aanpak. Dat is het grotere plaatje. Om dit in beleid om te zetten vereist lef. En het college van Waalre toont lef.

Lees verder

PvdA Waalre en het afvalplan

Toegegeven, als voorstander van het nieuwe afvalplan maak je je nu niet direct populair in Waalre! Toch heeft de PvdA Waalre zijn steun hiervoor uitgesproken en daar lopen we nu niet voor weg. In onderstaande document willen we graag uitleggen waarom.

Lees verder

Sluitende begroting met zorgen

Op zich mooi dat het College een sluitende begroting kan presenteren. Goed dat er veel ingezet beleid uit de vorige periode wordt voortgezet. Maar de PvdA zet toch vraagtekens bij de gestelde ambities. En maakt zich zorgen over de meerjarenbegroting en het betrekken van inwoners.

Lees verder

Wat hebben we bereikt

Wij wonen in een mooie omgeving. De meesten van de 17.000 inwoners van Waalre gaat het goed. Velen kunnen een bijdrage leveren aan onze samenleving. Er zijn voorzieningen voor jong en oud en een vangnet voor wie hulp nodig hebben. In de afgelopen vier jaar heeft de PvdA daar in gemeenteraad en college actief aan bijgedragen. Ook naar de toekomst: Samen genieten van het mooie, elkaar helpen als het tegenzit en samen zorgdragen voor een gezonde toekomst.

Lees verder