4 november 2013 | Bestuurscentrum. Laan van Diepenvoorde 8. Waalre

Fractieplus vergadering

Agenda

1.  Opening en vaststellen van de agenda
2.  Ingekomen stukken en mededelingen
3.  Nieuws van wethouder en fractie

3a Evaluatie begroting 2014
4   Voorstel tot het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan fietspad “Oude spoorbaan tracé”
5.  Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie gemeenschapshuizen
6.  Voorstel tot het vaststellen van de Verordening winkeltijden Waalre 2013
7.  Voorstel tot het vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
8.  Voorstel tot het vaststellen van het Minimabeleid 2014 – 2017
9.  Concepten en protocollen Regiegemeente
10. Permanente campagne
11  Wat verder ter tafel komt
12. Sluiting