2 oktober 2013 | Bestuurscentrum, Laan van Diepenvoorde 8, Waalre

Fractie Plus overleg

Agenda

 

1.  Opening
2.  Ingekomen stukken en mededelingen
3.  Nieuws van wethouder en fractie
4   Voorstel met betrekking  tot 3e bestuursrapportage 2013
5.  Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie gemeenschapshuizen
6.  Voorstel tot het vaststellen van de Beleidsnotitie duurzame afvalinzameling
7.  Voorstel tot benoeming bestuurslid Stichting Kabelexploitatie Waalre
8.  Begroting 2014
9.  Permanente campagne
10 Wat verder ter tafel komt
11. Sluiting