Wat hebben we bereikt

Wij wonen in een mooie omgeving. De meesten van de 17.000 inwoners van Waalre gaat het goed. Velen kunnen een bijdrage leveren aan onze samenleving. Er zijn voorzieningen voor jong en oud en een vangnet voor wie hulp nodig hebben. In de afgelopen vier jaar heeft de PvdA daar in gemeenteraad en college actief aan bijgedragen. Ook naar de toekomst: Samen genieten van het mooie, elkaar helpen als het tegenzit en samen zorgdragen voor een gezonde toekomst.

We stimuleren zelfredzaamheid en helpen mensen om aan werk te komen. Iedereen moet mee kunnen doen. De PvdA zorgt ervoor dat er een vangnet is voor situaties waarin dit niet lukt. De PvdA laat mensen die het even niet redden niet in de kou staan.

Geen kind valt buiten de boot. Geld is geen belemmering meer om deel te nemen aan sport, muziek en culturele activiteiten.  Zonder de PvdA hadden kinderen aan de onderkant niet mee kunnen doen.

De kosten van jeugdzorg zijn op een aanvaardbaar niveau met behoud van kwaliteit. Ieder kind krijgt die zorg die het nodig heeft zonder lange wachtlijsten. Per gezin één gericht plan. Vroege signalering en preventie zijn het uitgangspunt.

Mensgerichte zorg via het keukentafelgesprek en de inzet van het CMD en de toegang zo laagdrempelig mogelijk.

Er is meer vaart gekomen in het realiseren van betaalbare woningen: in de woonvisie is verankerd dat in alle bouwprojecten ook sociale huurwoningen èn seniorenwoningen worden gebouwd.

Er zijn serieuze plannen in een vergevorderd stadium voor een adequate woonvoorziening met zorg en verpleging voor onze senioren.

De PvdA heeft de hoge ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid waargemaakt. Dankzij onze PvdA wethouder Paul van Liempd is Waalre nu dè trekker in de regio als het om duurzaamheid gaat.

Zonnepanelen ook mogelijk voor mensen met een smalle beurs. Iedereen kan in zonne-energie investeren zonder dat het dak van het eigen huis daarvoor geschikt is. Er wordt  een zonneweide met ruim 4.000 op het honkbalveld gerealiseerd.

Met de afvalfiets meer gescheiden afval en minder restafval en meer service voor de burger omdat het afval vaker wordt opgehaald.

Nieuwbouw alleen nog richting Nul-op-de-Meter en gemeentelijk vastgoed voorzien van zonnecollectoren.

We betrekken de inwoners bij onze plannen en stimuleren burgerparticipatie en burgerinitiatieven: de inrichting van Markt, Den Hof, De Brede School Waalre en de afvalfiets.

We hebben randvoorwaarden geschapen waardoor initiatieven van inwoners de kans krijgen zoals De Prachtdag, Neffe de Kerk en Goed voor Mekaar.

We stimuleren het verenigingsleven. Het Huis van Waalre heeft goede voorzieningen voor een groot deel van de verenigingen.  In iedere wijk komt een ontmoetingsplek en Sportpark De Aalstervelden is gerealiseerd.

Gezondheid van de inwoners staat voorop. Vooruitlopend op een vrachtwagenverbod als de Westparallel wordt aangelegd hebben we met Rijkswaterstaat afspraken gemaakt om te proberen om het vrachtverkeer te ontmoedigen. Een pragmatische aanpak om fijnstof en stikstof aan te pakken.

Waalre aantrekkelijker gemaakt voor toerisme door de aanleg en verbetering van wandel- en fietspaden.