’t Hazzo – Gebiedsontwikkeling Trolliuslaan en omgeving: betaalbaar wonen, ontmoeten en sporten

Waar gaat het over? Op 8 februari 2018 heeft de gemeenteraad het voorstel Gebiedsontwikkeling Trolliuslaan en omgeving aangenomen. Dit betreft de herinrichting van ’t Hazzo en haar directe omgeving. Wij hebben dit voorstel gesteund. Met de realisatie van het multifunctionele gemeentehuis “Het Huis van Waalre”, waarin naast de huisvesting van de gemeente ook plaats is voor de verenigingen en een ontmoetingsplek,  zal ’t Hazzo haar functie als gemeenschapshuis en ontmoetingscentrum deels verliezen. De grote zaal van ’t Hazzo  zal  gesloopt worden. Op het vrijkomende terrein zullen huurwoningen in een groene parkachtige setting gerealiseerd worden, waar het prettig wonen zal zijn.

Waalre is een prachtig dorp waar voor iedereen die er thuis is of er aan gebonden is een plek moet zijn om te wonen. We vinden het belangrijk dat er binnen onze gemeente zowel goedkope  als middeldure huurwoningen gerealiseerd worden. We hebben ons daar sterk voor gemaakt. Met deze gebiedsvisie wordt daar invulling aan gegeven.

Verder willen we dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren – thuis kunnen blijven wonen. We zetten daarbij in op een actief gebruik van slimme en innovatieve technieken die zorg en ondersteuning thuis kunnen verbeteren. Daarom zullen er op het vrijkomende terrein bij ’t Hazzo ook seniorenwoningen worden gebouwd.

De sporthal wordt niet gesloopt maar omgebouwd naar een duurzame (energie neutrale) accommodatie voor sporten en ontmoeten. We zorgen ervoor dat wordt voldaan aan de lokale behoefte van een wijk gebonden ontmoetingsplek. Er komt een moderne adequate ontmoetingsruimte waarin de senioren hun kleinschalige activiteiten kunnen blijven uitoefenen. De buurtontmoeting – de interactie in de buurt –  is het sociale cement van onze samenleving.

De gebiedsontwikkeling Trolliuslaan is tot stand gekomen in samenspraak met de omwonenden en andere belanghebbenden.  Dit is in lijn met wat we als PvdA willen:  minder overheid die regelt en vertelt hoe het moet en meer overheid die participeert en de burgers betrekt bij de plannen.