Minimabeleid “In Waalre laten we niemand in de kou staan!”

Waar gaat het over? Mensen en gezinnen met een minimuminkomen hebben het de laatste jaren alleen maar moeilijker gekregen. Hoe schrijnend is het contrast met de 500 rijkste mensen van Nederland die met naam en toenaam in de Quote500 staan. Daarom is in 2013 de Quiet 500 uitgebracht. De stille 500. Deze lijst beschrijft mensen die nauwelijks kunnen rondkomen, die aankijken tegen een berg van schulden en niet weten of ze morgen nog geld hebben om boodschappen te doen. Armoede is voor een belangrijk deel stille armoede. De schaamte overheerst. Je hoort deze mensen niet maar ze zijn er wel degelijk. Vooral huishoudens met kinderen onder de achttien jaar die van een minimuminkomen proberen rond te komen lopen een groot risico om onder de armoedegrens terecht te komen. Nieuwe risicogroepen dienen zich aan zoals ZZP-ers. Je zou het misschien niet denken maar ook in Waalre is dit een belangrijk thema. Een thema waar we aandacht aan moeten besteden.

 

Het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) speelt een centrale rol in de uitvoering van het minimabeleid. Bij het uitvoeren van het beleid zal het CMD bijgestaan worden door ervaringsdeskundigen, cliëntenraden en de participatieraden.

Wat heeft de PvdA bereikt en wat willen we nog meer?

De PvdA maakt zich met name zorgen om kinderen die in armoede opgroeien. Die in een gezin opgroeien waar niets kan. Daardoor krijgen zij minder kans om zich volwaardig te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. We hebben hierop lokale actie ondernomen.  Maar willen meer.

Allereerst door die kinderen te vinden (men komt er niet vanzelf voor uit dat men het moeilijk heeft) en vervolgens door te zorgen dat zij ook mee kunnen doen met activiteiten die voor hen belangrijk zijn.

Er is ingezet op eigen kracht en zelfredzaamheid, maar als dit niet voldoende is of onvoldoende aanwezig is, hebben wij gezorgd voor een sociaal vangnet. De PvdA vindt dat iedereen die mee wil doen ook mee moet kunnen doen. We zorgen ervoor dat kinderen die in armoede leven mee kunnen sporten en muziekonderwijs kunnen volgen met de inzet van het Jeugd sportfonds, Jeugd cultuurfonds en Stichting Leergeld. In de afgelopen jaren heeft de PvdA daar al hard aan gewerkt en met resultaat:

  • de vermogenstoets bij aanvragen voor Bijzondere Bijstand is versoepeld;
  • voor de ambtenaren is er een instructie om goed te kijken of verondersteld vermogen (bijvoorbeeld in een woning) ook daadwerkelijk te gelde kan worden gemaakt;
  • de regelingen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen zijn verruimd;
  • de Meedoenbijdrage is verhoogd. Hiermee zorgen we dat iedereen kan meedoen aan een sport, dansles of een hobbycursus. De Meedoenbijdrage is ook bedoeld voor een bioscoopavondje, het zwembad of een abonnement op de krant. Of om de ouderbijdrage of schoolspullen of een computer te betalen;
  • de bijdrage aan het Jeugd sportfonds is verdubbeld en de bijdrage aan de Stichting Leergeld is vervijfvoudigd – beide vanuit de Klijnsma middelen. Middelen door het Rijk beschikbaar gesteld en daadwerkelijk besteed aan de groepen waar het voor bedoeld is;
  • de bijdrage aan het Jeugd cultuurfonds is verhoogd.

Om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van deze regelingen voeren we een actief beleid om op zogenaamde vind-plaatsen aanwezig te zijn. Zo is er maandelijks een CMD-consulent aanwezig bij de voedselbank en hebben we een digitale sociale kaart gemaakt waar alle instellingen die met armoede te maken hebben gemakkelijk contact kunnen maken.

Ook ondersteunen we het Diaconaal Noodfonds, het Burgerinitiatief Schuldhulpverlening en is er regelmatig contact met Sociaal Fonds De Kempen (Rabobank).

Met budget-coaching vanuit het GOW welzijnswerk voorkomen we dat mensen verder in de problemen raken. Via ‘goed voor mekaar’ proberen we ook vroegtijdige signalering te stimuleren. Ook Stichting Leergeld en huisartsen zijn gevraagd vroegtijdig te signaleren.

We stimuleren zelfredzaamheid en helpen mensen om aan werk te komen. De PvdA zorgt ervoor dat er een vangnet is voor situaties waarin dit niet lukt. De PvdA laat mensen die het even niet redden niet in de kou staan. Dat hebben we laten zien en de afgelopen raadsperiode daar verantwoordelijkheid voor genomen! Laat op 21 maart uw stem niet verloren gaan!