Meedoen met wat je kunt

Waar gaat het om? De Participatiewet is bedoeld om zoveel mogelijk mensen actief te laten deelnemen (participeren) aan de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is dus één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Soms hebben mensen hulp nodig om een betaalde baan te vinden. Dit kan zijn omdat men een arbeidsbeperking heeft, tijdelijk geen werk kan vinden of in een sector zit waar klappen vallen. Ondersteuning  moet gericht zijn op het vinden van (ander) werk en het vergroten van de zelfredzaamheid van onze burgers. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering.

Wat heeft de PvdA Waalre bereikt en wat willen we nog meer?

In de afgelopen jaren heeft de invoering van de participatiewet veel aandacht gehad. We hebben ons als PvdA Waalre hard ingezet om er voor te zorgen dat dat mensen die moeilijk aan werk kunnen komen toch de gelegenheid krijgen om mee te doen – te participeren:

  • we hebben beleid vastgesteld gebaseerd op de PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen). Bij gemeentelijke aanbestedingen is opgenomen dat, voor een zeker percentage, mensen die wat verder van de arbeidsmarkt staan ingeschakeld zullen worden. Dit kunnen mensen met een beperking of een andere werkhandicap zijn;
  • werkgevers in de gemeente Waalre zijn actief betrokken bij het creëren van werkgelegenheid voor mensen die moeilijk “aan de bak” komen. Deze “aanjaag functie” wordt ingevuld via het Regionaal Werkbedrijf 040 werkt;
  • Waalre geeft het goede voorbeeld door in het aanbestedingscontract Openbare Ruimte Ergonmedewerkers te detacheren bij de aannemer (bijvoorbeeld bij de groen voorziening);
  • ook de proef met de afvalfiets biedt bij opschaling perspectief voor sociale arbeid. Hierover lopen op dit moment gesprekken met Ergon.

Om mensen werkervaring op te laten doen kan de gemeente mensen die gedurende langere tijd geen baan hebben inschakelen voor werkzaamheden in de wijk, scholen, sportparken gemeenschapscentra enz.  Als betaald werk er (even) niet in zit, kan de gemeente vragen om een nuttige bijdrage te leveren aan de samenleving. Dat gebeurt altijd in overleg en vraagt maatwerk van de gemeente. Ook zullen we er alert op zijn dat er geen werkverdringing optreedt. Het vervullen van een vrijwilligersbaan met behoud van uitkering moet tot op zekere hoogte mogelijk zijn, maar het mag het zoeken naar en vinden van werk niet belemmeren.

Verder willen we actief ondersteunen waar dat nodig is:

  • we helpen mensen met een beperkt arbeidsperspectief. Dat doen we door binnen de Participatiewet loonkostensubsidies in te zetten voor mensen met een “verdienvermogen” van 30 tot 80% van het minimumloon;
  • diegenen voor wie loonvormende arbeid op de reguliere arbeidsmarkt een stapje te ver is, proberen we beschut werken te vinden;
  • mensen zonder zicht op werk bieden we door middel van dagbesteding sociale activering aan zodat ook zij deel uit blijven maken van de samenleving.

Het uitgangspunt voor een Advies indicatie beschut werk is: zoveel mogelijk werk in reguliere banen. We gaan uit van wat iemand kan. Wie het niet lukt om in een reguliere baan te werken bieden we ondersteuning of een beschermde arbeidsplaats binnen het regionale leerwerkbedrijf.

Maar we vinden dat startende zzp’ers ook moeten worden ondersteund:

  • geef ze verdere mogelijkheden om mee te dingen naar opdrachten die de gemeente in de markt zet als zij aan de gestelde functie-eisen voldoen. Een eerste goed voorbeeld is dat bij het aanbesteden van werkzaamheden bij de realisatie van het Huis van Waalre  lokale ondernemers actief zijn uitgenodigd om in te schrijven op aanbestedingen.
  • zzp’ers kunnen voor directe hulp gebruik maken van het (nieuwe, regionale) Zelfstandigenloket in Eindhoven;
  • lokaal kunnen ervaren ondernemers starters op sleeptouw nemen. Dit vergroot de kans op succes.

 

Werk is belangrijk voor mensen om mee te doen in onze samenleving – belangrijk om te  participeren. Dit heeft constante aandacht nodig. De PvdA zal zich hier blijvend voor inzetten, zoals we dat de afgelopen jaren ook gedaan hebben! We zijn immers de Partij van de Arbeid!