Het Klooster vraagt een oplossing met en voor de verenigingen

Omdat beheer en exploitatie van Het Klooster financieel al jaren niet haalbaar waren, besloot de gemeenteraad op 4 november 2014 dat Het Klooster zou worden verkocht. Alleen als een partij vóór 1 januari 2016 een realistisch businessplan kon overleggen om Het Klooster open te houden was het mogelijk om dit besluit terug te draaien. Lumens Groep kwam met zo’n plan voor exploitatie en beheer van Het Klooster. Ernst & Young Accountants heeft het door Lumens Groep overgelegde businessplan uitvoerig bestudeerd en daarover gerapporteerd. Mede op grond van het rapport van E&Y besloot de gemeenteraad op 22 maart 2016 unaniem om met Lumens Groep in zee te gaan. De afspraak was dat de Lumens Groep Het Klooster voor een periode van tien jaar zou huren. Daartoe waren ze echter alleen bereid als voor de exploitatie en huur van Het Klooster door hen een aparte BV (Lumens Klooster BV) kon worden opgericht, welke BV het huurcontract zou aangaan. Zonder die constructie met de BV had Lumens Groep de plannen met Het Klooster niet willen doorzetten. Op 5 oktober 2016 heeft de gemeente met de Lumens Klooster BV de huurovereenkomst getekend. Op nadrukkelijk verzoek van Lumens is een huurovereenkomst voor een periode van tien jaar (in plaats van vijf jaar) aangegaan, zodat Lumens de mogelijkheid had om investeringen en aanloopkosten terug te verdienen. Gelet op het feit dat het businessplan goed was doordacht, zowel qua inhoud als qua cijfers, en E&Y dat beeld had bevestigd, had de gemeente er alle vertrouwen in dat het wel goed zat met Lumens.

Helaas is Lumens een onbetrouwbare partner gebleken. Door een koerswijziging binnen Lumens is het plan nooit goed van de grond gekomen. In september/oktober 2017 heeft Lumens aangegeven de huurovereenkomst met Het Klooster te willen beëindigen.

Feitelijk heeft Lumens de gemeente het mes op de keel gezet. Indien de gemeente niet zou instemmen met een beëindiging van de huur op  termijn, zou Lumens Klooster BV er met onmiddellijke ingang de stekker uittrekken en de huur opzeggen. De verenigingen zouden dan met onmiddellijke ingang op straat hebben gestaan. Lumens zou de BV vervolgens failliet hebben laten gaan, zodat de schade ook niet meer te verhalen viel.

De gemeente heeft toen uit twee kwaden de minste moeten kiezen. Om te voorkomen dat de verenigingen met onmiddellijke ingang op straat kwamen te staan, is de gemeente met Lumens (onder nog nader overeen te komen voorwaarden over de afwikkeling van het huurcontract) overeengekomen dat Lumens Klooster BV in ieder geval tot 1 juli 2018 haar verplichtingen jegens de gemeente blijft nakomen, zodat de verenigingen in ieder geval tot 1 juli 2018 in Het Klooster gehuisvest kunnen blijven en de verenigingen samen met de gemeente de tijd hebben om andere huisvesting te zoeken.

Het belangrijkste voor de PvdA is dat er een oplossing komt voor de verenigingen. De verenigingen mogen er niet de dupe van worden dat Lumens een onbetrouwbare partner bleek. Voor de PvdA staan de verenigingen voorop en voor ons is het belangrijk dat de verenigingen een goed onderkomen vinden. Als dat kan in Het Klooster, heel graag. Wij zullen (particuliere) initiatieven om Het Klooster open te houden voor de verenigingen van harte ondersteunen en waar mogelijk faciliteren.

Natuurlijk kan dat niet tot elke prijs en ten koste van alles. Het moet wel realistisch en betaalbaar zijn en blijven.  We kunnen niet garanderen dat het gaat lukken, maar we zullen ons stinkende best doen! Dat kunnen we garanderen! Zij die nu, in verkiezingstijd, hard roepen dat Het Klooster open zal blijven, moeten dan ook maar laten zien hoe zij dat willen realiseren.

De PvdA Waalre belooft geen gouden bergen.  Wij zijn realistisch en zullen er alles aan doen om samen met onze verenigingen een goed onderkomen te vinden.

Laat op 21 maart uw stem niet verloren gaan!