Algemene beschouwing begroting 2019

10 november 2018

Algemene beschouwing uitgesproken door fractievoorzitter Janpeter Hazelaar tijdens de behandeling Programmabegroting 2019 in raadsvergadering van 6 november.

“College: doe wat je zegt!”
Gelukkig gaan veel goede plannen die in de vorige bestuursperiode zijn gestart gewoon door. Dat vindt de PvdA een goed signaal. Maar voor de nieuwe visies, ideeën en effect van onderzoeken staat er nog geen geld in de begroting. Wat betekent die sluitende begroting dan? Het klopt boekhoudkundig, maar het is maar de vraag of je je mooie plannen ook zult kunnen uitvoeren!

De inclusieve samenleving bijvoorbeeld: iedereen moet kunnen meedoen. Met zo’n belofte is de PvdA natuurlijk blij! Maar als je daar serieus werk van wil maken, heeft dat een flinke impact op de begroting. Kan het college dat waarmaken? Kijk bijvoorbeeld naar het schrappen van re-integratiebudgetten voor statushouders. Want statushouders, zo zegt het college, zijn gewoon Nederlanders. Dat is een sympathiek argument, maar snijdt het ook hout? Het algemene budget voor re-integratie daalt. Het bedrag dat er tot nu voor statushouders was, wordt geschrapt. Er moeten dus meer mensen naar werk worden begeleid voor minder geld. Dat is niet realistisch. Werk biedt mensen een structurele uitweg uit hun kwetsbare positie. De PvdA vindt dat je daar maximaal op moet inzetten. Waar mogelijk is het Wmo vervoer geïntegreerd in Bravoflex, aldus de Programmabegroting. Het Wmo vervoer o.a. rolstoelafhankelijk is en blijft voor ons een maatwerkvoorziening. In het minimabeleid vragen we ook aandacht voor de groep werkende armen en zzp-ers. In de Programmabegroting staat dat de participatieplaatsen / werkstages beschikbaar gesteld binnen de gemeente Waalre vanwege de banenafspraak, is gerealiseerd. Juist vanwege die afspraak vindt de PvdA dat er aantallen genoemd moeten worden voor de realisatie. (amendement voorbereid) Zo ook op het aanbod van betaalbare woningen. De woonvisie is papier, maar vertaal dat in concrete bouw naar behoefte sociale woningen en middeldure huur om de doorstroming te bevorderen. Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang worden verder gedecentraliseerd. Van centrumgemeente naar individuele gemeenten. Er wordt in de Programmabegroting gesproken over het opstellen van een plan van aanpak. Maar is er dan ook inzicht in kosten en bijdragen. Nu is er nog niets opgenomen in de meerjarenbegroting.

Problemen voorkomen met ondersteuning
Ook op andere terreinen vindt de PvdA dat ondersteuning voorop moet staan, niet besparing. Omdat je voor de langere termijn meer besparing bereikt door krachtig te ondersteunen. Je voorkomt dat problemen ontstaan. Fijn dat het college dat uitgangspunt onderschrijft in het Wmo- en Jeugdbeleid. De PvdA vindt dat we dat consequenter moeten doortrekken: wij willen bijvoorbeeld het huidige aanbod voor voorschoolse educatie als minimum borgen en nog liever wat verruimen. Kinderen met ruime ontwikkelingskansen, zetten later hun talenten optimaal in voor de samenleving. (motie voorbereid) Bovendien vinden wij dat de onafhankelijke cliëntondersteuning maximaal gefaciliteerd moet worden. Het is nu nog te onbekend en wordt onvoldoende gestimuleerd blijkens cliëntervaringsonderzoeken.

10-0 achter
Voor de PvdA is het stoppen van de geslaagde proef met de afvalfiets een onbegrijpelijk besluit. Het college zegt de komende jaren volop met burgerparticipatie aan de slag te willen gaan maar een wijk die vanuit eigen ervaring razend enthousiast is, wordt opzij geschoven omdat buitenstaanders er twijfels over hebben. Hiermee draai je een veelbelovend project de nek om. Maar de schade is nog veel groter: in je wens een goede samenwerkingsrelatie met inwoners op te bouwen sta je in één klap met 10-0 achter: “De gemeente luistert toch niet naar ervaringen van inwoners”. De PvdA hoopt dat die schade hersteld kan worden. Want wij vinden burgerparticipatie ontzettend belangrijk!      College: Doe wat je zegt!

 

Hoe gaan wij verder met deze Programmabegroting? Juist omdat er veel visie, plannen en onderzoeken in zijn opgenomen zullen wij scherp en kritisch zijn op de tussentijdse rapportages met de voorgestelde bijstellingen van de begroting. Concreet denken we nu aan het vervolg van de Stichting Beheer Sportparken Waalre en het onderhoud / renovatie van de bruggen dat dit jaar nog duidelijk moet worden. Verder wachten wij de reacties van het College, moties en amendementen af om ons standpunt in het raadsbesluit Programmabegroting 2019 te nemen.