2 december 2013 | Bestuurscentrum, Laan van Diepenvoorde 8, Waalre

Fractieplus vergadering

 

Agenda
1.  Opening en vaststellen van de agenda
2.  Ingekomen stukken en mededelingen
3.  Nieuws van wethouder en fractie
3a Evaluatie gemeenteraadsvergadering van 19.11.2013
3   Voorstel tot vaststelling ontwerpbestemmingsplan fietspad “Oude Spoorbaan tracé”
4   Transformatieplan SRE
5.  Voorstel planning proces organiseren lokale democratie
6.  Voorstel tot het vaststellen van de Wmo verordening, besluit en beleidsregels
7.  4e Bestuursrapportage
8.  Voorstel tot vaststelling van het Controleprotocol 2013
9.  Voorstel tot het vaststellen van:
     a. Subsidieplafond voor gemeentelijke monumenten
     b. Verordening Afvalstoffenheffing 2014
     c. Verordening Rioolheffing 2014
     d. OZB verordening 2014
     e. Legesverordening 2014
     f. Algemene Plaatselijke Verordening
10. Permanente campagne
11  Wat verder ter tafel komt
12. Sluiting