10 maart 2014 | Bestuurscentrum, Laan van Diepenvoorde 8, Waalre

Fractieplus PvdA Waalre

Agenda:

1.Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Nieuws van wethouder en fractie
4. Agenda van de Raadsvergadering van 11 maart 2014
*  Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor Plan van Aanpak locatie ;t Hazzo
* Voorstel tot het vaststellen van het Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg met erfgoedkaarten
* Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Basisregistratie personen gemeente Waalre
5. Verkiezingscampagne
6. Wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting